Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Povinné informace podle zákona č.106/1999 - Návody pro poskytování - řešení životních situací

Povinné informace podle zákona č.106/1999 Sb. - standard ISVS - Návody pro poskytování informací - řešení životních situací

Povinné informace podle zákona č.106/1999 Sb. - standard ISVS

Odrážka Návody pro poskytování informací - řešení životních situací

12.   Návody na řešení životních situací :

Ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
Dle zákona 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pravost lze ověřit po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Cizí státní příslušníci předkládají průkaz o povolení pobytu, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie aj.
Sazba poplatku činí 30,- Kč za ověření jednoho podpisu.

Dále lze ověřit shodu opisu nebo kopie s listinou po předložení originálu listiny. Nelze ověřit zejména občanský průkaz, cestovní doklad, geometrický plán, výherní losy, vkladní knížky apod.
Sazba poplatku činí 30,- Kč za jednu stranu.
Správní poplatek se platí vždy v hotovosti.

O těchto úkonech se činí zápisy do ověřovací knihy

Vyřizuje: Eva Cochová

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Dle zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento poplatek se vybírá za zábor veřejného prostranství přístupného každému bez omezení. Zábor musí být předem ohlášen a povolen Úřadem MČ Praha - Libuš. Je nutné zaplatit stanovený poplatek.

Sazba za zábor (za každý započatý m 2 a každý započatý den):

a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a pro skládky materiálů, atd...... 10,- Kč
   a za umístění stavebního zařízení u havárií inž. sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů, atd. ...... 3,- Kč
b) za umístění reklamních zařízení ...... 10,- Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení a to i samostatně umístěných)
   1. mimo tržiště ...... 1,- Kč
   2. na tržišti ...... 10,- Kč
d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ...... 1,- Kč
e) za umístění zařízení cirkusů ...... 1,- Kč
f) za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb ...... 5,- Kč
g) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ...... 10,- Kč
h) za umístění skládek ...... 10,- Kč
i) pro kulturní akce ...... 4,- Kč
j) pro sportovní akce ...... 2,- Kč
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla ...... 1,- Kč
l) za provádění výkopových prací ......10,- Kč
m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a    služeb ...... 10,- Kč
n) pro reklamní akce ...... 10,- Kč

Vyřizuje: ing. Zuzana Kuryviálová

Místní poplatek ze psů
Dle zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Každý, kdo se stane majitelem psa, je povinen oznámit tuto skutečnost do 15 dnů na Úřadě MČ Praha-Libuš . Po vyplnění Přihlášky k místnímu poplatku ze psů mu bude vydána psí známka. Od 3 měsíců věku psa se platí místní poplatek ze psů. Poplatek musí být zaplacen v každém kalendářním roce do 31.března. Poplatek vyšší než 400,- Kč lze splácet ve dvou splátkách ke 31.3 a 31.8. běžného roku.

Sazby poplatku :
- v bytovém dom ě : 1500,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 2250,-Kč
- za psa, jehož majitelem je důchodce, 200,-Kč, za druhého a dalšího psa 300,-Kč
- v rodinném domě : 300 Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 600,-Kč. Je - li majitelem psa důchodce, sazba poplatku činí 200,-Kč
Nastala - li skutečnost, která má za následek zánik poplatkové povinnosti, je majitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit ÚMČ, popř. ji prokázat řádným dokladem.

Vyřizuje: Ing. Marta Vachoušková

Místní poplatek za rekreační pobyt
Dle zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích

Plátcem je osoba, která na území MČ Praha - Libuš poskytuje přechodné ubytování za úplatu. Sazba poplatku činí 15,-Kč za osobu a den. Plátce je povinen tuto skutečnost oznámit na ÚMČ a podat přiznání k poplatku. Poplatku nepodléhají osoby mladší 18 let a starší 70 let, držitelé ZTP/P

Vyřizuje: Ing. Marta Vachoušková

Místní poplatek z ubytovací kapacity
Dle zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Plátcem je osoba, která poskytuje ve svém domě či zařízení přechodné ubytování za úplatu. Sazba poplatku činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den. Plátce je povinen oznámit tuto skutečnost na Úřadě MČ a podat přiznání k poplatku.

Vyřizuje: Ing. Marta Vachoušková

Evidence obyvatel, trvalý pobyt
Dle zákona č.133/2000 Sb.,101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu v MČ Praha - Libuš, musí na odbornu správním a školství ÚMČ, K Lukám 664, Praha 4 - Libuš vyplnit a podepsat Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předložit platný občanský průkaz a doložit oprávněnost užívání bytu nebo doložit vlastnictví bytu nebo domu. Pokud se nájemce bytu nebo vlastník bytu nebo domu neshoduje s přihlašující se osobou, je nutný písemný souhlas této osoby na přihlašovacím lístku.Správní poplatek činí 50,-Kč za jedno přihlášení, kromě dětí mladších 15 let. Občan obdrží Potvrzení o změně trvalého pobytu .
Po předložení tohoto potvrzení, občanského průkazu, rodného listu, vyplní Žádost o vydání občanského průkazu, kterou podá na odboru občansko-správních agend na ÚMČ Praha 12, Cílkova 796, kde požádá o nový občanský průkaz.

Vyřizuje: Eva Cochová

Vydání rybářského lístku

Dle zákona č.99/2004 Sb. o rybníkářství
a vyhlášky č.197/2004 Sb. k provádění zákona č.99/2004 Sb.

Žadatel musí předložit občanský průkaz, dosavadní rybářský lístek nebo osvědčení o zkoušce z rybníkářství nebo platnou členskou legitimaci rybářského spolku
Rybářské lístky jsou vydávány pouze pro občany s trvalým pobytem na území MČ Praha-Libuš

Žadatel zaplatí správní poplatek hotově při podání žádosti:

 • na 1 rok 100,-Kč
 • na 3 roky 200,-Kč
 • na 10 let 500,-Kč

Správní orgán sníží poplatek o 50%, vydá-li rybářský lístek žákům studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají - li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce anebo povolání na území České republiky.

Vyřizuje: Ing. Marta Vachoušková

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon)

Žádost ke kácení podává vlastník pozemku  či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku. Povolení ke kácení se podle § 8 odst 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Žádost o kácení musí obsahovat: jméno a adresu žadatele, doložení vlastnického práva, specifikaci dřevin rostoucí mimo les včetně situačního nákresu, udání obvodu kmene ve 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti. Tyto údaje a přílohy musí obsahovat i oznámení, které se podává podle § 8 odst. 2 a 4 zákona. Dalším souvisejícím právním předpisem je kromě zákona i vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kuryviálová

Povolení provozu výherního hracího přístroje a místní poplatek za provozování výherního hracího přístroje

Povolení provozování VHP
Dle zákona č. 202/1990 Sb., vyhlášky MF č. 223/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel je povinen podat Žádost o povoleni provozu výherního hracího přístroje na Úřadě MČ Praha -Libuš. Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 • výpis z obchodního rejstříku
 • doklad o složení peněžní jistoty
 • doklad o bezúhonnosti fyzických osob
 • prohlášení odpovědné osoby za zákaz hry osob mladších 18 let
 • identifikační údaje o modelech a počtech VHP a adresu stálého umístění přístroje
 • podrobný herní plán jednotlivých modelů VHP
 • dokumentaci o podmínkách manipulace s VHP
 • dokumentaci o zajištění odborného servisu
 • prohlášení o nabytí VHP
 • údaj, na jaké časové období je povolení žádáno

Správní poplatek činí: (musí být uhrazen před vydáním povolení)
dle zák. č. 368/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • na 3 měsíce: 10.000,- Kč
 • na 6 měsíců: 16.000,- Kč
 • na 12 měsíců: 30.000,- Kč

Místní poplatek za provozování VHP
Dle zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného VHP do provozu. Zaniká dnem ukončení provozu povoleného VHP. Sazba poplatku činí 5.000,- Kč za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce.

Vyřizuje: Ing. Marta Vachoušková

Postup při volbách
Na úřední desce jsou v určených termínech vyvěšeny termíny voleb.
Většina lidí volí v místě svého trvalého bydliště - občané MČ Praha - Libuš tedy volí na Libuši případně v Písnici.
Adresy volebních místností pro okrsky č.1, 2, 3, 4, 5 a 6 jsou nejpozději 15 dní před volbami vyvěšeny na úřední desce.
Občan může požádat Úřad městské části Praha - Libuš o vydání voličského průkazu a volit v kterémkoliv volebním okrsku na území republiky (tedy mimo své trvalé bydliště), a od letošního roku také v zahraničí (na zastupitelských úřadech). Voličský průkaz odevzdá volební komisi, která jeho účast zaznamená do tzv. zvláštního seznamu. Každý může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.
Volební lístky obdrží občan nejpozději 3 dny před volbami, zpravidla poštou domů do schránky. Pokud je neobdrží touto cestou, vydají mu je ve volební místnosti.
V případě, že občan dostane lístky neúplné či poškozené nebo je sám omylem poškodí, může ve volební místnosti požádat o vydání nové sady.
Ve volební místnosti je třeba předložit průkaz totožnosti, kterým se prokáže státní občanství České republiky. Případně lze předložit cestovní, diplomatický nebo služební pas. Tento doklad musí být platný.
Každý občan hlasuje pouze osobně, nikdo ho zastupovat nesmí. V závažných případech, zejména zdravotních, může požádat Úřad městské části, ve dnech voleb pak přímo okrskovou volební komisi, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, ovšem pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Po příchodu do volební místnosti každý občan prokáže svou totožnost a dostane prázdnou úřední obálku. Do té pak tajně, za plentou, v prostoru určeném pro úpravu volebních lístků, vloží hlasovací lístek, zaškrtnutím jména může preferovat určitého kandidáta.

Vyřizuje: Ing. Jindřich Sochůrek
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý