Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor ekonomický - Jak zařídit

ikonka16.06.2011

Povolení provozu výherních hracích přístrojů

Od 1.1.2012 zrušeno na základě Obecně závazné vyhlášky  č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy. .

 

ikonka13.06.2011

Poplatek ze psů

Zákon  565/1990 Sb. o místních poplatcích  ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhl. č. 23/2003 Sb. hl.m.Prahy  zavádí místní poplatek ze psů, ve znění pozd. předpisů. Touto vyhláškou se na území hl. m. Prahy  zavádí místní poplatek ze psů a stanoví se konkrétní sazby poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a osvobození od poplatku  a příslušnost k řízení o poplatku.

1) Sazby poplatku činí ročně:
    a)  Kč 1 500 za jednoho psa
    b)  Kč 2 250 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

2) Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě
    a) Kč  300 za  jednoho psa
    b) Kč 600 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

3) Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200 Kč ročně za jednoho psa

4) Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600 Kč za jednoho psa a 900 za druhého a každého dalšího psa.

Ohlašovací povinnost je poplatník povinen splnit do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Obecně závaznou vyhl. hl. m. Prahy č. 18/2004 Sb.  zavedlo hlavní město Praha k 1.1.2005 povinné trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů.

ikonka Informace k označení psů čipem a registrační karta  (642.881 Kb)
ikonka09.06.2011

Rybářský lístek

Vydávání rybářských lístků

Vyhláška č. 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži......ve znění pozd. předpisů, uvádí v § 10 podmínky vydání rybářského lístku.

Při první žádosti o rybářský lístek (dále RL) musí žadatel doložit osvědčení o získané kvalifikaci o rozsahu znalostí potřebných pro jeho vydání.

Druhý a další RL může být žadateli vydán, prokáže-li se dřívějším RL, popř. jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem RL.

Správní poplatek dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 14 za rybářský lístek s dobou platnosti

 kratší než 1 rok         60 Kč

 1 rok                       100 Kč

 3 roky                      200 Kč

 10 let                       500 Kč           

ikonka Zadost   (277.869 Kb)
ikonka13.06.2011

Poplatek z ubytovací kapacity

Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2011 Sb. hl.  m. Prahy jako místa soustředěného turistického ruchu je zaveden místní poplatek z ubytovací kapacity.

Sazba poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko a den.

Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.

 

Evidence ubytov. a rekr.  (324.979 Kb)
Ubytovací poplatek  (201.271 Kb)
priznani k poplatku z ubyt.kapacity  (34.304 Kb)
ikonka14.06.2011

Lázeňský nebo rekreační poplatek

Obecně závazná vyhl. č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt zavádí na území hlavního města Prahy místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku a příslušnost k řízení o poplatku.

Sazba poplatku činí 15 Kč za osobu a za každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Ohlašovací povinnost
Ubytovatel je povinen oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování).

Povinností ubytovatele je:
- vybrat od ubytované osoby poplatek ve správné výši
- odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku včas a ve správné výši.

Ubytovaci  (324.979 Kb)
ikonka14.06.2011

Poplatek ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 10/2011Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného v platném znění . Touto vyhláškou se na územní hl. m. Prahy zavádí místní poplatek ze vstupného a stanoví konkrétní sazby poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku, evidence a příslušnost k řízení poplatku. Pro účely této vyhlášky se za:
a) kulturní akce pokládají
1. Veřejnosti přístupné provádění literárních a uměleckých děl, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designérských (vč. děl módního návrhářství), audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců,
2. Módní přehlídky, diskotéky, taneční párty, vystoupení DJ taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy (např. lunaparky, cirkusy a poutě)
b) sportovní akce pokládají
utkání či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých (první liga, extraliga, mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž), a to ve všech sportovních odvětvích, a dále všechny mezinárodní či mezistátní utkání dospělých nebo jejich benefiční a exhibiční vystoupení
c) prodejní akce pokládají
burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a fotografických)
d) reklamní akce pokládají
akce mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, tj. např,. předvedení či jiná prezentace výrobků a služeb, kontraktační výstavy a veletrhy, módní přehlídky směřující k prodeji a spotřebě módního zboží.

Sazba poplatku činí:
a) 5 % u kulturních akcí uvedených pod bodem 1, pokud se konají v prostorách s kapacitou nad 3000 osob
b) 20 % u kulturních akcí spojených s restauračním provozem a u akcí uvedených pod písmenem a) bod 2 a písm. c) a d)
c) 10 % u akcí uvedených pod písmenem b)

Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce ohlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje ke stanovení místního poplatku, tj. druh akce, název pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, kapacitu místa pořádání a u akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely též účel použití výtěžku.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce.

ikonka Zadost-ziva hudebni produkce  (1008.989 Kb)
povolovani loteri a tombol  (309.721 Kb)
ikonka hlaseni o poradane akci  (135.883 Kb)
ikonka Rozhodnuti o prominuti casti spr.poplatku  (700.096 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý