Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Veřejná zeleň


<< zpět na seznam článků
ikonka14.05.2012

Povinnosti držitelů psů na území hlavního města Prahy

Každý držitel psa na území hlavního města Prahy musí dodržovat všeobecná právní ustanovení, která se vztahují na chov zvířat. Zároveň musí dodržovat i vyhlášky hlavního města Prahy, ve kterých jsou dále upravovány povinnosti chovu psů.

Vzhledem k tomu, že mnoho držitelů nezná přesně své povinnosti, často dochází k porušování příslušných předpisů a k narušování občanského soužití. Z tohoto důvodu uvádíme následující stručný přehled nejdůležitější právní úpravy, která se podmínkami chovu psů zabývá.
Držitel je povinen zabránit tomu, aby pes obtěžoval nebo omezoval jiné osoby a nebo jiná zvířata. V případě, že by nezabránil takovému chování psa nebo ho k němu dokonce přiměl, může být jeho jednání posouzeno jako přestupek proti občanskému soužití.
Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat. Každý držitel zvířat je povinen učinit opatření proti úniku zvířat.
Zvíře nesmí znečišťovat veřejné prostranství - každý držitel je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobilo chované zvíře. Veřejným prostranstvím se myslí všechny veřejné plochy (ulice, náměstí, mosty ...) a to včetně ploch veřejné zeleně. Na sběr psích exkrementů je možné využít např. mikrotenové sáčky od pečiva. Navíc lze využít speciální papírové sáčky na psí exkrementy, které jsou na území městské části Praha-Libuš umístěny zejména v plochách veřejné zeleně. Následně je možné exkrementy odkládat do všech odpadkových košů a do nádob na směsný odpad.
Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích v současnosti řeší pouze vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně. Touto vyhláškou je přímo zakázáno vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště, umožnit vstupovat na ně volně pobíhajícím psům. Na ostatní plochy veřejné zeleně je vstup se psy sice povolen, ale není povoleno jejich volné pobíhání. To může správce ploch zeleně povolit pouze výjimkou z tohoto zákazu. Zároveň je touto vyhláškou zakázáno poškozovat a znečišťovat porosty a z toho vyplývá povinnost držitelů zajistit úklid psích exkrementů.
Na ostatních veřejných plochách není volné pobíhání psů prozatím nijak upraveno. Pes nemusí mít náhubek ani být na vodítku. Zároveň ale musí držitel psa dostatečně slovně ovládat tak, aby nedošlo k obtěžování nebo omezování dalších lidí a zvířat (viz. příslušná ustanovení občanského zákoníku).

V prostředcích městské hromadné dopravy je pohyb zvířat upraven příslušným přepravním řádem.

Přihlašovací povinnost a poplatky ze psů upravuje vyhláška hlavního města Prahy č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů v platném znění.

Výše poplatku se stanovuje v závislosti na místě chovu psa a jejich počtu. Za chov jednoho psa je sazba ve výši 1.500,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je sazba ve výši 2.250,- Kč. V případě, že je pes chován v rodinném domě je sazba ve výši 300,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je sazba ve výši 600,- Kč.

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 18/2004 přinesla nové povinnosti pro chovatele psů, jedná se konkrétně o trvalé označování všech psů a to buď čipem nebo tetováním chovaných na území hl. m. Prahy. Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350,- Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence držitelů psů vedenou Magistrátem hl. m. Prahy. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.
Vlastní text vyhlášky je podstatně obsáhlejší, a proto doporučujeme všem držitelům psů, aby se s celým textem podrobně seznámili.
Žádáme všechny držitele psů, aby dodržovali tyto základní podmínky chovu na území hlavního města Prahy. Předejdeme tak problémům spojených s napadením osob a jiných zvířat, poškozování a znečišťování veřejných ploch a pomocí údajů z  evidenci bude možné dohledat zatoulané psy. Zároveň Vás ale upozorňujeme, že nedodržováním těchto zásad se vystavujete nebezpečí postihu v rámci příslušného přestupkového řízení.

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník §§ 3, 4, 5, 126, 127 a 711
zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání § 6
zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání § 13 odst. 1
vyhláška HMP č. 8/2008Sb., o čistotě na území hl. m. Prahy §3 čl. 3

OCHRANA ZVÍŘAT
Stali jste se svědkem týrání zvířete a je nutný okamžitý zásah? volejte:

  • Policii ČR tel.: 158
  • Městskou veterinární správu, Na Kozačce 3, Praha 2. tel.: 222 522 126

Našli jste toulavé nebo opuštěné zvíře ve městě? obraťte se na:

  • Městský útulek, V Zámcích 56, Praha 8 - Trója, tel.: 283 850 334
  • Městská policie, Zahrádecká 376, tel.: 244 471 687
  • Odbor životního prostředí a dopravy Ú MČ Praha-Libuš, tel.: 244 021 425-7

Zjistili jste, že někdo prodává chráněné druhy živočichů? obraťte se na:
Českou inspekci životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, Praha 6, 
oddělení ochrany přírody, tel.: 233 066 601

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý