Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Czech POINT

Aktuální informace o provozu Czech Point - aktuální provozní dobu naleznete v sekci: Odbor správní a školství / Ověřování listin

<< zpět na seznam článků
ikonka29.09.2011

Dnem 3. října 2011 zahájilo v Praze 4 - Libuši provoz nové pracoviště systému Czech POINT.

Pracoviště je umístěno v kanceláři odboru správního a školství - na adrese K Lukám 664, Praha 4 - Libuš .

Provozní doba:

pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30

úterý: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

čtvrtek: 8:00 - 11:30

 Pracoviště Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Systém poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě a prakticky na počkání, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné zde získat ověřené výpisy ze čtyř centrálních registrů: z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů.

Co Czech POINT nabízí:

Kontaktní místa Czech POINT nyní poskytují tyto výstupy:

 

 1. Výpis z Katastru nemovitostí 
 2. Výpis z Obchodního rejstříku
 3. Výpis z Živnostenského rejstříku
 4. Výpis z Rejstříku trestů
 5. Výpis z registru řidičů
 6. Výpis z insolvenčního rejstříku
 7. Zřízení datové schránky (DS)
 8. Přidání pověřené osoby k přístupu do DS ze systému Czech POINT
 9. Autorizovaná konverze dokumentů doručených do DS
 10. Přijetí podání podle živnostenského zákona
 11. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 12. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 13. Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

 

 1. Výpis z Katastru nemovitostí
  O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel.
  Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.


Dostanete: úplný nebo částečný výpis z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoliv       katastrálním území České republiky.

Potřebujete vědět: pro hledání výpisu podle listu vlastnictví katastrální území a číslo listu vlastnictví; pro  hledání výpisu podle seznamu nemovitostí katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu; o výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek a to tehdy, když je budova je dělena na jednotky (což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd.), pak je nutné znát nejen číslo popisné domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Webový portál registru:  http://www.cuzk.cz/  

Zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.

 

 1. Výpis z Obchodního rejstříku
  O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

 

Dostanete: úplný výpis z obchodního rejstříku.

Potřebujete vědět: IČ subjektu

Webový portál registru:   www.justice.cz

Registr ekonomických subjektů: www.info.mfcr.cz    

Zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.

 

 1. Výpis z Živnostenského rejstříku
  I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Dostanete: úplný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku.

Potřebujete vědět: IČ organizace.

Webový portál registru: www.rzp.cz 

Zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

 

 1. Výpis z Rejstříku trestů
  Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.

Dostanete: výpis z rejstříku trestů.

Potřebujete: musíte předložit svůj platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem.

Zaplatíte: 100,- Kč za podání žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.

 

5.   Výpis z registru řidičů
1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu. Na základě této novely lze zažádat o ověřený výstup z registru řidičů. Řidiči tak zjistí stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů. Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

 

Dostanete: výpis z registru řidičů.

Potřebujete: platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost (občanský průkaz, atd.).

Zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.

 

6.  Výpis z insolvenčního rejstříku
Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
Více informací o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.
 

Dostanete: výpis z insolvenčního rejstříku.

Potřebujete: identifikační číslo organizace nebo osobní údaje konkrétní osoby.

Zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.

 

7.  Zřízení datové schránky
Datová schránka je elektronické úložiště určené k doručování dokumentů a provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci - pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.
Datová schránka se zřizuje bezplatně na žádost fyzické osoby, a to do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
K vyřízení žádosti potřebujete pouze občanský průkaz.

získáte: datovou schránku

potřebujete: občanský průkaz

neplatíte

    

 1. Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky ze systému Czech POINT
  Pro tento úkon je třeba znát jméno a příjmení, rodné číslo, místo narození a číslo občanského průkazu pověřované osoby, IČ (identifikační číslo), název obchodní firmy a její sídlo. V systému CZECH POINT je rovněž možné:

 

 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím orgánů veřejné moci
 • Oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do DS
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
 • Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek.

 

 1. Autorizovaná konverze dokumentů doručených do datové schránky
  Pro tento úkon je třeba dokument uložený na flash mediu a průkaz totožnosti.

Bližší informace o konverzi na www.czechpoint.cz 

Zaplatíte: 30 Kč za stránku.

 

 1.  Přijetí podání podle živnostenského zákona
  Veškerá podání obecním živnostenským úřadům lze předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o ohlášení živnosti, ohlášení údajů (nebo jejich změn) vedených v živnostenském rejstříku, žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.
  Žadatel při podání předkládá vyplněný jednotný registrační formulář, který získá na Hospodářské komoře nebo na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT činí 50 Kč za přijetí podání, další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro živnostenský úřad, na který je poté místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

 

 1. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.


Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv.

Co potřebujete: identifikační číslo organizace

Zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.

  

12.    Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
V současné době je v provozu on-line systém pro evidenci přijatých autovraků (vycházející z požadavků zákona č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky).
Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na modulu autovraků ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. Vydání přístupových údajů do MA ISOH se uskutečňuje na základě:

- identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace
- identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti

plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Podrobnější informací o problematice autovraků na autovraky.cenia.cz v sekci Odpadové hospodářství.
Pracovník kontaktního místa může provést:

 • registraci a vydání přístupových údajů
 • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům

Pracovník provádí kontrolu totožnosti pouze za účelem ověření zda je daný žadatel oprávněn jednat za příslušnou instituci. Tyto činnosti provádí všechna kontaktní místa Czech POINT.

Zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.

 

13.   Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou
Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy díky službě  Czech POINT E-SHOP nemusíte udělat jediný krok. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat s dodáním až domů (do tří pracovních dnů od přijetí objednávky).

 

Informace o všech výstupech, které Czech POINT poskytuje, získáte na

www.czechpoint.cz

ikonka   (22.016 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý